Kontakte:

 

 

Bei Fragen zum Haus:                   Mail@Sepp-Klumpp-Haus.de

 

 

Jugendwerk St. Georg - Karlsruhe e.V.

Nelkenstr. 10

76456 Kuppenheim
 

 

Bei organisatorischen Fragen:   Org@Sepp-Klumpp-Haus.de

 

 

Bei Fragen zu Zahlungen:          Kasse@Sepp-Klumpp-Haus.de

 

 

Bei Fragen zur Webseite:          WebMaster@Sepp-Klumpp-Haus.de